ALGEMENE VOORWAARDEN OJW-ADVOCATEN

OJW-Advocaten aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Alle opdrachten of diensten worden verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OJW|Advocaten B.V., in deze algemene voorwaarden verder “OJW|Advocaten” te noemen, en deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan OJW|Advocaten.

2. OJW|Advocaten is gevestigd te Goirle en stelt zich ten doel de praktijk van (proces)advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin des woords. Bij die uitoefening laat OJW|Advocaten zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt OJW|Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. a. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen, uurtarief, verhoogd met 7% kantoorkosten, de kosten van derden (verschotten) en 19% BTW.

b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

c. OJW|Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

d. Een afzonderlijke km-vergoeding wordt niet in rekening gebracht. In afwijking van het overeengekomen honorarium per uur, geldt dat ter zake reistijd, bovenop dit overeengekomen honorarium per uur welke ook verschuldigd is voor de tijd gemoeid met reizen, een toeslag geldt ter zake autokosten welke toeslag wordt berekend door de op dat moment geldende maximale vergoeding zoals die belastingvrij aan werknemers kan worden uitbetaald ter zake het zakelijk gebruik van de eigen auto, niet zijnde woon-werkverkeer, te vermenigvuldigen met 100 en met de daadwerkelijke gereisde tijd in uren.

e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. a Betaling van declaraties van OJW|Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van OJW|Advocaten gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten ( tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

c. Indien OJW|Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op de invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

6. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door OJW|Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat OJW|Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor OJW|Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door OJW|Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat OJW|Advocaten in verband met die verzekering draagt.

8. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. OJW|Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

9. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan OJW|Advocaten verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door OJW|Advocaten aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal OJW|Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

10. Op de rechtsverhouding tussen OJW|Advocaten en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen OJW|Advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

11. Niet alleen OJW|Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van OJW|Advocaten hebben verlaten.

 

Klik voor de specifieke voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze site op de knop "Disclaimer" onderaan deze pagina.